ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 22 Μαρτίου 2024

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 22 Μαρτίου 2024

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Ενθαρρύνουμε την υποβολή ανακοινώσεων από όλους τους συναδέλφους και από όσους εκτιμούν ότι μπορούν να συνδράμουν στην ανάδειξη του κλάδου της Επείγουσας Ιατρικής. Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενήσει προφορικές αναρτημένες ανακοινώσεις και VIDEOS.

Τρόπος Παρουσίασης Εργασιών

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

• Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral)

• Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster)

• Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση
(e-poster)

Επισημαίνεται ότι η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί την δυνατότητα τροποποίησης του τύπου ανακοίνωσης κάθε πρότασης που θα υποβληθεί στο συνέδριο, σύμφωνα με την κρίση της.

Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ

Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster)

Μορφή ηλεκτρονικής αναρτημένης ανακοίνωσης (ηλεκτρονικό poster) σε power point με οριζόντιο προσανατολισμό – αναλογία 16:9 widescreen.

Βέλτιστο μέγεθος:
• Πλάτος: 90cm
• Ύψος: 50cm

 

 Τίτλος Διαφάνειας:

Οποιοδήποτε μέγεθος γραμματοσειράς μεγαλύτερο του 42, είναι αρκετό́ για την ευκρινή απόδοση του τίτλου.

Το προτεινόμενο μέγεθος είναι 60.

• Κυρίως Κείμενο:
Προτείνεται μέγεθος γραμματοσειράς 32, για εύκολη ανάγνωση του κειμένου.

Τα μεγέθη από 32 έως 36 είναι ιδανικά́ για το κυρίως σώμα της παρουσίασης.

• Κείμενο σε πίνακες ή διαγράμματα:

Εδώ προτείνεται να χρησιμοποιηθούν γραμματοσειρές ίδιου μεγέθους με του κυρίως κειμένου.

• Σχόλια, παρατηρήσεις & βιβλιογραφία:
Για τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σε εικόνες, πίνακες ή άλλα, καθώς και για τις βιβλιογραφικές αναφορές, προτείνεται γραμματοσειρά μεγέθους 23 έως 26.

Αριθμός διαφανειών ανά εργασία 1-3 διαφάνειες.

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Ο τίτλος της περίληψης θα γράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Η περίληψη πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και με γραμματοσειρά Arial 10pt.
Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων να αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά του ονόματος ολογράφως.

Απαραίτητη είναι η καταχώρηση των εργασιακών χώρων ή των ακαδημαϊκών φορέων των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη,

με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες.
Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη όπως παρακάτω:
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ
  • ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας αποτελεί η καταβολή του ποσού της εγγραφής ενός από τους συμμετέχοντες στην εργασία έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών.

Διαδικασία Αξιολόγησης Εργασιών

  • Η Επιστημονική Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους ή υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
  • Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις, θα γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποστέλλονται γραπτώς αποκλειστικά από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας της εργασίας.
  • Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπή Αξιολόγησης για την πρωτοτυπία της εργασίας αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
  • Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης.
Scroll to Top